При реализирането на своята дейност НСМСБ представлява своите членове в диалога с централната и местните власти и партнира с неправителствените организации. Сдружението работи успешно с Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
В последните 3 години НСМСБ активно сътрудничи с местните власти по създаването, актуализирането и реализацията на общински и областни програмни документи. Особено ползотворно партньорство се осъществява с община Батак, Мездра, Монтана, Трявна, Търговище, Ямбол, Асеновград, Разлог, Перник, Своге, София, Пловдив, Брезово, Марица, Първомай, Плевен, Свищов и др. Работата с местните власти и натрупаният опит са сериозен капитал на Сдружението.
Заедно с Центъра за Икономическо Развитие НСМСБ е участник в разработването на модел за изграждането на Интернет база данни с информация за малките и средните фирми в България, като част от ECON.BG – икономическият портал на България.

Организацията, осъществява съвместни проекти с Асоциация на българските градове и региони, Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”, СУ”Св. Климент Охридски”, Национално Сдружение за Управление на Проекти, Асоциация по мениджмънт и предприемачество, Българска Агенция за Регионално Развитие, БАН, БАСЕТ и др. Засилено е взаимодействието с Българската Търговско-Промишлена Палата, Българска Стопанска Камара, Съюз за Стопанска Инициатива, Национална Занаятчийска Камара  и други работодателски организации. Активни са контактите с Федерацията за Реформа в Местното Самоуправление, БАРДА, Центъра за Развитие на Предприемачеството и други неправителствени организации, подпомагащи регионалното и икономическото развитие.

В международен план се осъществяват съвместни инициативи със сродните организации в Европа. Изпълнени са съвместни проекти с партньори от 22 европейски страни.

НСМСБ чрез своя Консултативен и Експертен съвет изработи: Харта на малкия и среден бизнес, документите по статута и функциите на Общинския гаранционен фонд на Столична община и редица други документи, които е предоставило на партньори и институции за ползване.

Представители на НСМСБ участваха в работата по създаване и приемане на някои от най-важните закони и поправки на закони, довели до подобряване на бизнес-климата, като Закона за малките и средни предприятия, Закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност, Закона за устройство на територията, Закона за далекосъобщенията.

НСМСБ беще член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. и член на Тематичната работната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, а неговият Председател – г-жа Елеонора Негулова е Председател на постоянната Работната група по приоритетна ос 3 – „Повишаване качеството на живот в селските райони” и е член на Работната група по приоритетна ос 4 по Програма за Развитие на Селските Райони – „ЛИДЕР”.

НСМСБ е член на Тематичната работната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г и на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Учреден е и действа Открит форум за диалог на малкия и среден бизнес със Столична община, чийто стратегически партньор е Столичният гаранционен фонд за малки и средни предприятия.