НСМСБ изпълни значими проекти, свързани с оптимизиране на бизнес средата в България:

1. “Привличане на малкия и среден бизнес за активно противодействие на корупцията” – по програма ФАР “Развитие на гражданското общество”;

2. “Българският модел на публично – частното партньорство за борба с корупцията”- програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2002 г.

3. “GO NETWORK – Създаване на мрежа от кредитно-гаранционни организации в Югоизточна и Централна Европа” по програма INTERREG III B CADSES.

С участието си в „GO NETWORK” през 2004–2006 г., НСМСБ стана една от първите български неправителствени организации, изпълнила успешно проект финансиран от структурните фондове.

Всички одобрени проекти, на НСМСБ, са свързани с привличане на малкия и среден бизнес в публично – частни партньорства, както и с повишаване на конкурентоспособността на МСП.

Проектите които Сдружението e изпълнило до момента са:

1. “REVITA” Трансформиране на малки и средни железопътни гари в многоцелеви местни центрове за услуги, по програма INTERREG III B CADSES;

2. “RIMADIMA” – Управление на риска, управление при бедствия, предотвратяване на природни бедствия в планински и/или горски райони, по програма INTERREG III B CADSES;

3. “TELMI” – Международна европейска интеграция на пазара на труда чрез информационни технологии, по програма INTERREG III B CADSES;

4. “EU.CERTI.CON” – Издаване на Европейски сертификати в строителството, по програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”;

5. „Предоставяне на практически знания на МСП и НПО от 8 общини за Европейските фондове” – по програма ФАР “Развитие на гражданското общество”.

6. „Югоизточна Европейска Бизнес Мрежа – SEE Net” – Проект, финасиран от Европейската комисия по Програма за подпомагане на бизнеса

7. “EUFACINET” – Създаване на методика за фасилитиране обучението и надграждането на квалификациите на човешките ресурси, използвайки работните ситуации, програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”;

8. „TIR” – Проект, финансиран от Европейската комисия по Програма Прогрес за преструктурирате на текстилния бранш.

9. SOCIALSME – Устойчивост и социална отговорност чрез учене в МСП Програма Леонардо да Винчи

10. CREATIN – Creativity Techniques for Innovation in Products and Services, Програма Леонардо да Винчи.

11.“More dialogue – more cooperation”, Europe Aid for Turkey for establishment of Bulgarian – Turkish Business Forum of SMEs.

12. „Зелена енергия – Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица” – ОП”Регионално развитие”, партньор по проекта.

13.“European Citizens working for the global   development agenda”, Europe Aid/126341/C/ACT/Multi to fight against poverty

14. ICT-4 LLL – План за действие за ИКТ-подкрепа на ученето през целия живот- No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA

15. “ORBEK – Introduction of contemporary system for prevention, early warning and reduction of risk in disasters, damages and accidents”.

16. South-Eastern European Network on Balkans-Cross-Border Region Bulgaria-Turkey -2007CB16IPO008-2009-051

17. South East European Network on Balkans – Cross border region – BG-RS 2007CB16IPO006-2009-1-31

18. Проект 23/321/01248 „Мобилен център за бизнес услуги в Община Годеч“ по Мярка 321 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

19. „Е-commerce in support of exports from the cross-border region Strumica-Kyustendil” –BG-MK 2007CB16IPO007-2011-2-92.

20. Трансгранично сътрудничество на жени предприемачи- Заедно в бизнеса“ Cros border region Bg-TR № 2007CB16IPO008-2011-2-014.

21. Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза: иновативен пакет за обучение на европейските млади професионалисти “No: 2012-1-CY1-LEO05-02319, Програма Леонардо да Винчи.

22. “Youth Career Development, Employment, Entrepreneurship Networking and Transfer” BG-RS 2007CB16IPO006-2011-2-138

23. Проект „Developing a regional distinctive socio-economic identity in cross-border area Olt-Plewen” – Разработване на регионална социлано- икономическа активност в транграничния регион Олт-Плевен“ 27850/11.04.2012

24. Проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени”, одобрен за финансиране по Без граници-Компонент 1- Фаза 2, Бюджетна линия BG051PO001-7.0.07 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.

25. „Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово“, одобрен за финансиране по Без граници-Компонент 1- Фаза 2, Бюджетна линия BG051PO001-7.0.07 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.

26. Проект по Еразмус за млади предприемачи , № 30 G-ENT-CIP-12-EN001C051, Erazmus for Young Entrepreneurs.

27. Проект „Младежко кариерно развитие, наемане на работа, прдприемачество, мрежа и трансфер“2007CB16IPO006-2011-2-138 Cross border region – BG-RS

28. Проект 23/321/01540, „Разширяване дейността на мобилен център за бизнес услуги в Община Годеч“ по Мярка 321 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

29. Проект  “Heritage Story Telling – Quality Interpretation”, Договор № 2013-1-BG1-LEO05-08769, по дейност „Трансфер на иновации”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” на ЕС .

30. Проект „Developing  E-Skills of Women Entrepreneurs and Accountants Through Crossborder“, Договор 2007CB16IPO008-2013-3-101, Cross border region – BG-ТR

31. Проект „ENT–Youth Career Development and Employment practices“,Договор 2007CB16IPO008-2013-3-026, Cross border region – BG-ТR.

32. Националното сдружение на малкия и среден бизнес е водещ партньор по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/ „SME Innovation Capacity Boost, с акроним SMEInnoBoost“ , финансиран по програмата „Балкани – Средиземно море 2014-2020“. Наши партньори са 9 организации от България, Гърция, Кипър, Македония и Албания, включително НСИ на България, НСИ на Македония и НСИ на Албания.

Целта на проекта е да се допринесе за развитие на иновационната екосистема в целевите страни чрез подкрепа иновационната активност и капацитет на МСП за генериране и внедряване на иновации.

Национално сдружение на малкия и среден бизнес e изпълнило  и договори:

1. С Върховна касационна прокуратура за дейности по осигуряване на публичност по проект „Развитие на човешките ресурси в областта на  международното правно сътрудничество по наказателни въпроси“  по организиране на събития по информиране на обществеността, осигуряване на на хотел и зала, регистрация на участниците, подготовка и отпечатване наинформациоони материали,  осигуряване  на техническо оборудване  и кетъринг,

2. Провеждане на интензивен обучителен семинар за общински служители в община Перник  за усвояване на практически умения за разработване на проекти, кандидатстващи  за финансиране  от Европейските фондове.

3. По Проект „Мерки за осигуряване на публичност  на проект  “Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество  по наказателни въпроси” към Върховна касационна прокуратура.

4. Консултантска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите  от проектите до окончателното им изпълнение и изплащане на стойността им»към община проект Летница по  ПРСР, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” .

5. Актуализация на стратегическата рамка за постигане на устойчиво развитие на Община Павликени- изработване на проектнии фишове като основа за изготвяне на технически проекти и апликационни пакети за изпълнение на Общинския план за развитие.

6. Финансово управление и отчитане на проект „Реконструкция на централен площад „Свобода“ в гр. Павликени, мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.

7. Консултански услуги за управление на проект „Улично осветление на Община Бобошево- Преустройство“ мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.

8. Провеждане на обучения на заети лица над 55 години в Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология“, Майчин дом“ ЕАД, град София.

9. Договори от организация и подготовка на проекти, до подаването и успешното им договаряне във връзка с кандидастване пред Международен фонд Козлодуй.

10.Техническа помощ по управление и отчитане на проект „Повишаването на качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния бизнес в община Смядово“, мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г.

11. Юридически услуги за изготвяне на тръжни процедури по проект „Повишаването на качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния бизнес в община Смядово“, мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г.

12.Предоставяне на консултантски услуги за формулиране и реализиране на местни политики в община Пирдоп”.

13. Обучение на 30 безработни лица регистрирани в ДБТ Видин от уязвимите групи на пазара на труда по проект BG051PO001-1.1.09-0071 “Нови възможности“.

14. Консултанска услуга за„Организиране и провеждане на обучения, семинари и информационни мероприятия за нуждите на „МИГ Брезово, Братя Даскалови “.

15. Провеждане на обучения на заети лица над 55 години в УМБАЛ в „Свети Георги“ ЕАД, град Пловдив.

16. Организиране и провеждане на планирани от „МИГ- Берковица Годеч“ обучения.

17. Управление на проект  „Реконструкция на улично осветление в Община Вършец, мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.

18. Консултанска услуга по финансов мониторинг по проект „Сагитариус: Стартиране на местно предприемачество в областта на местното предприемачество в областта на културното  и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване на и мобилизиране на културното богатсво, усвояване на опит“, финансиран по Програмата на Югоизточна Европа 2007-2013.“

19. Финансово управление и отчитане на проект № 04/321/01523 „Модернизиране на Народно читалище „Братство – 1884“ за предоставяне на основни услуги за населението в гр. Павликени”.

20. Финансово управление и отчитане на проект № 12/321/01337 „Ремонт и подобряване на Културен център-Читалище „Христо Ботев-1926“.