Инструментът за самооценка (Self-Assessment Tool – SAT ) e разработен в рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средни предприятия“ SMEINNOBOOST № BMP1/1.2/2481/2017 финансиран по Програма за транснационално сътрудничество “Балкан-Средиземноморие 2014-2020 г.

SAT представлява електронен инструмент за самооценка на иновационния капацитет на малките и средни предприятия. SAT е система за самооценка на базата на въпросник, съдържащи въпроси, подредени в икономически и организационни категории, които на базата на експертна оценка, определят профила на тестващото се предприятие и по-специално в случая – възможността му да внедрява или създава иновации и иновативни продукти, услуги или друг вид иновации. След като попълни въпросника, на базата на математически механизъм /мулти критериален анализ/, системата определя възможностите на фирмата, като посочва в проценти възможностите на фирмата по всяка категория въпроси и формира обобщена крайна оценка. През тестването със SAT системата фирмата може да провери къде са нейните силни страни и къде трябва да положи допълнителни усилия, за да има по-голям успех в създаването или внедряването на иновации.

ТЕСТВАЙ SAT - НАТИСНИ ТУК!