Националното сдружение на малкия и среден бизнес е учредено в гр. София на 17.06.2000 г., като организация с нестопанска цел, по Закона за лицата и семейството.
На 04.04.2002 г. Сдружението е пререгистрирано в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел като конфедерация, обединяваща общински и браншови сдружения на малкия и среден бизнес.

Мисията на организацията е да работи за по-добра икономическа среда за развитието на малките и средните предприятия /МСП/ и за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Сдружението предоставя различни услуги на своите членове, като обучение и повишаване квалификацията на мениджърите, информационни услуги, маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти, данъчни, счетоводни и юридически консултации, консултации при кандидатстване за получаване на грантове и за отпускане на кредити.
Последните 5 години НСМСБ се специализира в подготовката на проекти за грантове от фондовете на ЕС и от национални финансиращи програми, в разработка и осъществяване на публично частни партньорства, в индивидуално обучение на фирмени и общински експерти и екипи за разработка и управление на проекти. Експертни звена за предоставянето на тези услуги са създадени и работят на териториален принцип, за да обслужват членовете и партньорите на Сдружението.

НСМСБ е партньор на застрахователни, банкови и финансови институции, с повечето от които има подписани споразумения за партньорство, които отразяват духа и нагласата за споделяне на опит и обединяване на ресурсите.
Понастоящем в организацията членуват юридически /вкл. организации като колективни членове/ и физически лица-мениджъри или самонаети. Членуващите в Сдружението малки и средни предприятия работят в отраслите: туризъм, селско стопанство /растиниевъдство, животновъдство, биологично производство и агроекология/, хранително-вкусова промишленост, телекомуникации, лека промишленост, машиностроене, транспорт, търговия, рекламна дейност и др.

Националното сдружение има изградени регионални структури в София, Пловдив, Хасково, Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Плевен, Враца, Ямбол, Кърджали, Сливен, Смолян, Пазарджик, Кюстендил, Асеновград, Хисаря, Карлово, Годеч, Трявна. Привлечени са като колективни членове браншови сдружения – Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори, Национално сдружение на малките и средни предприемачи в туризма, Национално Сдружение на малките преработвателни в хранителната промишленост, Сдружение на работодателите в шивашката промишленост, Независима асоциация на млекопроизводителите, Независима асоциация на местните видео разпространители в България, Асоциация на предприемачите от микро, малък и среден бизнес в селските райони.
По отношение на своите цели, задачи и структура, Сдружението е аналогично на асоциациите на малкия и средния бизнес в страните от Европа.

НСМСБ предоставя ноу –хау, като включва предприемачи и млади хора, представители на фирмите и/или общините, в разработването на новите проекти и в дейностите по управление на текущите проекти на Сдружението, като по този начин развива техния капацитет по най-ефективния метод – обучение чрез правене. Наред с това, НСМСБ организира курсове за разработване и управление на проекти. Част от структурите на НСМСБ по места консултират местните фирми при кандидатстване по донорски програми. Консултантски капацитет е развит в градовете София, Пловдив, Хасково,  Шумен, Плевен, Кърджали, Монтана, Враца и Бургас.
Сдружението е учредител на Национално сдружение за управление на проекти, като председателят на НСМСБ бе избран и за негов председател.

Системата за управление на качеството на НСМСБ е проверена, оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Област на приложение: Консултации по достъп до финансиране от банки, публични фондове (вкл. Европейски фондове) и други институции, подготовка и управление на проекти, информационни, маркетингови и други видове услуги, квалификация и обучение, организиране и провеждане на публични събития, включително и с цел представляване на членовете на организацията в диалога с централната и местната власт.

За своите членове и клиенти НСМСБ участва в изготвяне на бизнес планове за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските фондове, включително обучение на проектни и финансови мениджъри.    Изготвя Бизнес планове за привличане на инвестиции от фондове за рисков капитал и други финансови източници,  Бизнес планове и технико-икономически обосновки за искане на кредити от наши и чужди банки. Предоставя на услуги чрез Депозитара на проекти и изобретения.

Чрез своя Център за професионално обучение и образование се обучават мениджъри, среден управленски персонал и изпълнители с различни форми на обучение. Застъпено е неформалното обучение на възрастни и използването на иновативни методи и техники на обучение в стратегически сектори на българската икономика – туризъм, селско стопанство, енергетика/ВЕИ и ИКТ.

Изготвя Инвестиционни проекти. Предоставя правни консултации в областите: търговско, данъчно, патентно, гражданско и наказателно съдопроизводство.
Организира и провежда на конференции, общи събрания, семинари, бизнес-форуми, участие в изложби и други местни и международни прояви от “А” до “Я” (посрещане, настаняване, зали, секретариати, мултимедийно осигуряване, преводачески уредби и превод - симултантен и консекютив, транспорт, социални програми и др.).   Предоставя Консултации по създаване на предприятия, разделяне, отделяне и събирания, строителни начинания, строителен надзор и разрешения за ползване на обекти, производство по несъстоятелност, реализация на идеи и др. подобни.Предоставя пазарни проучвания и прогнози;

Организацията си постави задачата да задълбочи досегашните успешни взаимодействия с общините и областните администрации за валоризиране на местните ресурси с цел устойчиво социално-икономическо развитие, включително валоризирането на културно-историческото и природно наследство чрез публично – частни партньорства и културно предприемачество за осъществяване на регионални политики.